Phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25/7/2003 – 25/7/2018

Để chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động.
Với tinh thần đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các nội dung sau đây:
1. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương, UBND tỉnh và các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, cự thể như:
- Tiển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
- Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); kỷ niệm 73 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945- 02/9/2018).
2. Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn chính trị trọng tâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Cụ thể như:
- Hoàn thành thực hiện tốt Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (khóa VI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.
- Hoàn thành chỉ tiêu và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao tại Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
3. Thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.
4. Thi đua thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
 Thời gian thi đua: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.
 Thời gian khen thưởng: Tổ chức tổng kết phong trào thi đua và biểu dương khen thưởng vào dịp tổng kết ngành năm 2018.
Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Với tinh thần và quyết tâm đó, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở và Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thi đua lao động giỏi, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của ngành năm 2018.

Tác giả bài viết: Hoàng Lâm

Nguồn tin: Văn phòng Sở