Điều động và Bổ nhiệm nhân sự

Ngày 22/01/2009, UBND tỉnh ban hành quyết định số 214/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hà Quốc Đạt – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 15/02/2009.
 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 05/02/2009 về việc bổ nhiệm ông Lý Văn Thiện - Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở và quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 05/02/2009 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Liêm – Chánh Văn phòng Sở giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Biển và Hải đảo.

Tác giả bài viết: Hoàng Lâm