Thông báo mời thầu

V/v lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 8.479,7m2 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ - UBND  ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án đấu giá  quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 8.479,7 m2 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ -TTPTQĐ  ngày 02/7/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá để tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-TTPTQĐ  ngày  05/10/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể với diện tích 8.479,7 m2 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo mời thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể như sau :

1. Tên gói thầu : Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể với diện tích 8.479,7 m2 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .
- Loại gói thầu : Dịch vụ tư vấn.
- Giá gói thầu : 33.818.000đ
 (Bằng chữ : Ba mươi ba triệu, tám trăm  mười tám nghìn đồng)
- Nội dung chính của gói thầu:
Tư vấn xác định giá đất cụ với thông tin cụ thể như sau :
+ Địa chỉ khu đất    :  Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.
 + Diện tích khu đất                    : 8.479,7 m2
 + Mục đích sử dụng khu đất      :  Đất ở đô thị
 + Thời điểm xác định giá đất     : Tháng 02/2019.
+ Phương pháp xác định giá đất : Thực hiện xác định giá đất ít nhất 02 (hai) phương pháp theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
( Đính kèm bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 được Công ty TNHH Đo đạc bản đồ và Xây Dựng Bình Minh lập ngày 20/4/2018)
- Thời gian thực hiện hợp đồng : 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2. Nguồn vốn : Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu .
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ 30 phút ngày 30/01/2019 đến trước 15 giờ 00 phút  ngày 14/02/2019.
6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu :
- Phòng Hành chánh Tổng hợp thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Địa chỉ : Lầu 5 số 123 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Điện thoại số : ( 0254) 3 711 272.
7. Thời điểm đóng thầu:  15 giờ 00’ ngày 14 tháng 02 năm 2019.
8.Thời điểm mở thầu:       15 giờ 30’ ngày 14 tháng 02 năm 2019.
9. Yêu cầu về hồ sơ dự thầu : Đề nghị các nhà thầu tham dự gửi hồ sơ dự thầu theo đúng quy định gồm các hồ sơ sau :
- Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp;
- Đơn dự thầu;
- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;
- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm;
- Đề xuất về mặt kỹ thuật;
- Đề xuất về mặt tài chính;
- Các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng thông báo để Quý đơn vị quan tâm đăng ký dự thầu ./.

Tác giả bài viết: Hồng Tâm

Nguồn tin: Trung tâm Phát triển Quỹ đất