Giải pháp về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh BT-VT

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các căn cứ gồm: Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Thường vụ Tỉnh Ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 1150-TB/TU ngày 02/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh năm 2018;Văn bản số 10803/UBND-VP ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung lò đốt Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh.
Chất thải rắn y tế nguy hại
Ngày 16/11/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  và Sở Y tế đồng chủ trì tổ chức cuộc họp bàn giải pháp về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh BT-VT tham dự cuộc họp còn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp có chức năng xử lý chất thải rắn y tế nguy hại, bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, phòng cảnh sát môi trường – Công An tỉnh, Công ty TNHH Quý Tiến, Công ty TNHH Bảo Vân, Công ty TNHH thu gom vận chuyển Trần Tuấn Anh Kiệt.
Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ban ngành và các Doanh nghiệp, cuộc họp thống nhất các nội dung sau:
1. Sở Y tế chủ trì làm việc với các Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở y tế quán triệt việc chuyển giao chất thải rắn y tế cho các đơn vị có giấy phép xử lý CTNH để xử lý khí thải đạt quy chuẩn môi trường theo quy định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các tổ chức xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại có xử lý chất thải y tế để bàn giải pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện yêu cầu các cở sở vận chuyển chất thải y tế phối hợp với Công ty Quý Tiến để đảm các điều kiện để vận chuyển chất thải rắn y tế theo quy định.
Đề nghị Công ty Quý tiến phối hợp với các đơn vị vận chuyển xây dựng phương án thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế bảo đảm theo đúng quy đinh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế. Trên cơ sở phương án thu gom, xử lý chất thải y tế của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường  sẽ phối hợp với các ngành đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Tác giả bài viết: Trần Minh Huy

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường