Chi cục tham mưu Sở trình UBND tỉnh góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu, xử lý Văn bản số 11481/UBND-VP ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức nghiên cứu, tổng hợp và tham mưu Sở Tờ trình báo cáo UBND tỉnh và dự thảo kèm theo văn bản của UBND tỉnh có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.
Chi cục tham mưu Sở trình UBND tỉnh góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”
           Qua nghiên cứu và rà soát, Chi cục nhận thấy rằng để hoàn thiện cơ chế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thì cần bổ sung hai công cụ liên quan đến kinh tế để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhưng vận hành đầy đủ theo quy luật của thị trường, đó là:
           1. Thứ nhất là cần phổ biến đại trà cơ chế Chi trả cho dịch vụ hệ sinh thái - PES (Payment for Ecosystem Services), bởi đây là cơ chế được áp dụng rất thành công ở các nước phát triển và tại một số dự án được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Theo định nghĩa của Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (United Nations Development Programme) thì PES là các khoản thanh toán cho các dịch vụ của hệ sinh thái (gồm: Dịch vụ cung cấp, Dịch vụ điều tiết, Các dịch vụ văn hoá, và Dịch vụ hỗ trợ cần thiết để duy trì các dịch vụ khác) xảy ra khi người thụ hưởng hoặc người sử dụng dịch vụ hệ sinh thái thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ đó. Hệ thống này dựa trên ý tưởng là bất cứ ai giữ gìn hay duy trì một dịch vụ hệ sinh thái phải được trả tiền để làm như vậy. Cơ chế này cho phép thị trường hóa các dịch vụ của hệ sinh thái, tối đa hóa hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên nhưng hạn chế tối đa tác động đến môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
           Một ví dụ điển hình cho sự thành công của các chính sách PES tại Lâm Đồng, một trong hai tỉnh được lựa chọn để thực hiện mô hình thí điểm. Nằm trong khu vực đầu nguồn thượng lưu của lưu vực sông Đồng Nai, hơn 60% diện tích của tỉnh Lâm Đồng được bao phủ bởi rừng. Khu vực này rất quan trọng đối với sức khoẻ của con sông. Theo báo cáo của Quỹ phát triển và bảo vệ rừng Lâm Đồng (FPDF), chương trình PES (dưới sự tài trợ của USAID) đã được phân bổ cho 9.870 hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng. Kết quả của Chương trình là giúp bảo vệ được 210.000 ha rừng của Lâm Đồng, đồng thời mang lại thu nhập cho các hộ gia đình tham gia chương trình từ 10,5 triệu đến 12 triệu (tính cho năm 2010), thu nhập này xấp xỉ bốn lần thu nhập của các gia đình thực hiện theo các quy định trước đây về bảo vệ rừng của nhà nước.
           2. Thứ hai là xây dựng cơ sở pháp lý để áp dụng thí điểm và sau đó là đại trà cơ chế đấu giá quyền phát thải (khí thải, nước thải và chất thải rắn) dựa trên tổng tải lượng phát thải được nghiên cứu tính toán phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. Đối với cơ chế này cho phép việc xử lý chất thải được thị trường hóa, thông qua sự vận hành của cơ chế thị trường sẽ lựa chọn được các doanh nghiệp, kể cả khu vực tư nhân hoạt động hiệu quả nhất trong xử lý chất thải. Mặt khác, cơ chế này đảm bảo sự quản lý của nhà nước đó là quản lý trên tổng tải lượng phát thải và kiểm soát chất lượng đầu ra của hoạt động xử lý chất thải để đảm bảo an toàn cho môi trường. Cơ chế này còn rất linh hoạt trong việc giúp cho các doanh nghiệp sản xuất lựa chọn lộ trình phù hợp để áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại thân thiện với môi trường, giúp giảm chi phí quản lý và tiết kiệm tài nguyên.
           Việc bổ sung hai dự án kể trên còn có tác dụng hỗ trợ cho việc thực hiện thành công dự án về Nghiên cứu và áp dụng Luật thuế Cac bon đạt hiệu quả trong thực tế./.

Tác giả bài viết: Trần Minh Huy

Nguồn tin: Chi cục Bảo vệ Môi trường